My Weblog: istanbul elektrikci

Víz világnapja

Március 22-én, a víz világnapján kékbe öltözött az iskola. A gyerekek feldíszítették osztályukat, ötletes dekorációkat készítettek, sokan a versenykiírásnak megfelelően kék felsőben érkeztek.

 

2018.03.22.VÍZvilágnap

Hit -és erkölcstan oktatás a 2018/19. tanévben

2018. március 12-án összevont szülői értekezleten tájékoztatást kaptak a szülők a 2018/19. tanévi hit-és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatban.

A 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 182./A§ (3)  alapján a következő tájékoztatást adom:

 

 

 

A 2018/19-os tanévben intézményünkben hit – és erkölcstanoktatást vállaló egyházak:

 

egyház jogi személy

az egyház jogi személy képviselőjének neve

az egyház jogi személy képviselőjének címe

Magyar Katolikus Egyház Balasi István 9672 GérceKossuth utca 235.
Magyarországi Evangélikus Egyház Kendeh-Kirchknopf László 9555  Kissomlyó
Kossuth Lajos u. 94.

 

Gérce, 2018. március 19.

 

                                                                                       Németh Ildikó

                                                                                     intézményvezető

Beiratkozás a 2018/19. tanévre

címer

 

KÖZLEMÉNY

a tanköteles gyermekek 2018/2019-es tanévre

való általános iskolai beíratásáról

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozta meg a 2018/2019-es tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásának időpontját

2018. április 12. (csütörtök) 7.30 – 19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 7.30 – 18.00 óra között.

 

Az Nkt. 45. § (1)-(2) bekezdései értelmében Magyarországon – az Nkt.-ben meghatározottak szerint -minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A Rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése értelmében az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

A Rendelet 22. § (2)-(4) bekezdései előírják, hogy az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója a gyermek felvételéről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli kiskorú tanuló esetén a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

Az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében a nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit írásban közli a tanulóval, a szülővel. Az iskola felvételi kérelmet elutasító döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a tanuló érdekében eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az iskola fenntartójának (Sárvári Tankerületi Központ) kell címezni, és az iskola igazgatójánál kell benyújtani. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében az iskola fenntartója jár el és hoz nyolc napon belül másodfokú döntést.

 

Sárvár, 2018. március 1.

Dr. Galántai György

járási hivatalvezető

Etika, hit-és erkölcstan 2018/19. tanévi oktatásával összefüggő tájékoztató

Tisztelt Szülők!

2018. 03.12-én 16.00-tól összevont szülői értekezletet tartunk a 2018/19. tanévi etika, hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tudnivalókról az alsó tagozatos iskolában.

Az értekezletre meghívót kaptak az iskolában tanító felekezeti hitoktatók és a történelmi egyházak helyi vezetői.

Az intézményvezetői tájékoztató után a szülők feltehetik kérdéseiket az egyházak képviselőinek is.

Németh Ildikó intézményvezető

EFOP pályázat februári programjai

Februárban a pályázatban foglalt ütemterv alapján folytattuk a programok megvalósítását.

Rendszeres feladataink értelmében a szakköri foglalkozásokat heti/kétheti/havi rendszerességgel  megtartottuk.

Az alsós tanulók bábszínházi bérletük keretében a Vitéz László című előadáson vettek részt Szombathelyen, az MMIK-ban. A Mesebolt Bábszínház produkciója nagy tetszést aratott a gyerekek körében.

Február 26-án a kisebb alsósok Szent Márton életéről, a nagyobbak (3-4. osztályosok) az Oszkár és Rózsamami c. interaktív darabot láthatták, amit kézműves foglalkozás követett.

A legtöbb eszköz megrendelése megtörtént, várjuk a kiszállításukat.

Márciusi programterv

Az intézmény március havi programterve:

VB 1501 márciusi programterv

EFOP pályázat januári programjai

Januárban pályázatban foglalt ütemterv alapján folytattuk a programok megvalósítását.

Rendszeres feladataink értelmében a szakköri foglalkozásokat heti/kétheti/havi rendszerességgel  megtartottuk.

Az alsós tanulók bábszínházi bérletük keretében a Jonatán, a repülő egér című előadáson vettek részt Szombathelyen, az MMIK-ban. A Mesebolt Bábszínház produkciója nagy tetszést aratott a gyerekek körében.

A főzőklub már az új eszközök használatával működött, új tűzhely, hűtőszekrény, robotgép és mikrohullámú sütő beszerzésére is lehetőség kínálkozott. A főzőklub vezetője megvásárolta a legfontosabb konyhai eszközöket, így elhárultak az akadályok a főzőklub működésétől.

Februári programterv

Az intézmény februári programterve itt olvasható.

VB 1501 februári programterv

Az iskolai étkeztetés

A gércei Önkormányzat tornaszobát alakít ki az óvoda alagsorában, ezzel egyidejúleg felújítja az óvoda és az ebédlő épületét. A február 12-16-ig tartó héten az étkeztetést a munkálatok miatt a művelődési házban oldják meg, ahol átmenetileg az óvoda is működni fog. Az iskolás gyermekek csak a főutca felől közelíthetik meg a kultúrházat, az óvoda és az ebédlő környékén a balesetveszély miatt tilos tartózkodni.

Mivel az iskolások ebédideje alatt az óvodások már alszanak, ezért nyomatékosan felhívom a tanulók figyelmét, hogy fegyelmezetten viselkedjenek, hangoskodással ne zavarják a kicsik pihenését.

EFOP pályázat decemberi programjai

Decemberben folytattuk a programok megvalósítását a pályázatban foglalt ütemterv alapján.

Állandóan vállalt feladatunk értelmében a szakköröri foglalkozásokat heti/kétheti/havi rendszerességgel  megtartottuk.

Az alsós tanulók bábszínházi előadáson vettek részt, a szombathelyi Mesebolt Bábszínház előadásában a Lúdas Matyi című darabot tekintették meg.

A felsősök mozilátogatás keretében a Savaria Plazaban a Megjött apuci 2. című filmet látták.

Németh Ildikó intézményvezető