EFOP pályázat – kézilabda-mérkőzés

Az EFOP-1.3.9-17-2017-0​0024 pályázatunk keretében lehetőségünk nyílik kézilabda-mérkőzés látogatására.

A NB I. bajnokság keretében a Veszprém-Tatabánya mérkőzés május 10-én 18:00-kor kezdődik.

Pályázati támogatásból 50 fő utazhat, az autóbusz 16:00-kor indul a buszmegállókból.

A részvételi szándékot Hende Henriette iskolatitkárnál kell jelezni. A térítésmentes jegyeket (és az utazást) a jelentkezés sorrendjében biztosítjuk.

Tanfelügyeleti ellenőrzések és értékelések

Az Oktatási Hivatal vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre és értékelésre jelölte ki  az intézmény vezetőjét és az intézményt.

A tanfelügyeleti eljárások a jogszabályban foglaltak és a Tanfelügyeleti kézikönyv előírásai alapján rendben lezajlottak.

A tanfelügyelők előzetes felkészülését az intézmény az eljárásrendnek megfelelően az Oktatási Hivatal által biztosított elektronikus felületre feltöltött dokumentumokkal segítette.

A helyszíni ellenőrzéskor interjúkra, dokumentumtanulmányozásra, intézményi tanfelügyelet esetében csoportos interjúkra és helyszíni bejárásra is sor került.

A tanfelügyeleti ellenőrzések és értékelések zárásaként vezetői tanfelügyeletnél Fejlesztési tervet, intézményi tanfelügyeletnél Intézkedési tervet kellett készíteni.

78630097615 Tanfelügyeleti vezetői önfejlesztési terv

Intézkedési terv 2017-2018

Önértékelési eljárások

Az intézmény a jogszabályban meghatározott eljárásrend alapján elvégezte a vezetői és az intézményi önértékelést. Az Önértékelési kézikönyvben foglaltak alapján a folyamat végén a vezetői önértékelésben a jegyzőkönyv és az indikátorok mentén történő értékelés után Vezetői önfejlesztési tervet, az intézményi önértékelés után pedig Intézkedési tervet kellett készíteni. Az elkészült dokumentumokat a nevelőtestület elfogadta. Az intézmény a terveket eljuttatta a fenntartó Sárvári Tankerületi Központnak, amely ezekhez észrevételeket nem fűzött.

78630097615 Vezetői önfejlesztési terv N.I.

VB1501 Intézkedési terv-intézményi önértékelés

EFOP pályázat márciusi programjai

Márciusban a pályázatban foglalt ütemterv alapján folytattuk a programok megvalósítását.

Rendszeres feladataink értelmében a szakköri foglalkozásokat heti/kétheti/havi rendszerességgel  megtartottuk.

A legtöbb eszköz kiszállítása megtörtént. Az iskola informatikai eszközökkel, sportszerekkel, iskolabútorral gazdagodott.

A sportszerek között pingpongasztal, dobbantó, zsámolyok, trambulin, tollasállvány, kültéri kosárpalánk, kerékpárok szerepelnek.

Az alsósok nagy örömére két interaktív táblát is sikerült vásárolni, de kaptunk tanulói tableteket, kültéri-beltéri hangosítást, videókamerát, digitális fényképezőgépet.

Egy osztály  új berendezéssel gazdagodott, új padok, székek, tanári asztal kerül a tanterembe, az alsó tagozat három osztályába új kerámiatáblákat is fel tudunk szerelni.

Kultúra napja – Kultúrával az alapítványért

A Gércei Általános Iskola március 23-án a művelődési házban rendezte meg a már hagyományossá vált „Kultúra napja” című programját, amely egyben a Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvány adománygyűjtő műsora is.

Az iskolában hagyomány, hogy minden év tavaszának egyik estéjén a kultúra napi rendezvényre összegyűlnek pedagógusok és diákok, szülők és vendégek. Ez a község kulturális életének legrangosabb eseményére. A gyermekek dallal, verssel, tánccal, jelenettel, zenével, színdarabbal készülnek. Osztályok, művészeti csoportok, egyéni szereplők mutatják be tudásukat. Az egész estét betöltő rendezvényre az egész iskola összefog. Az intézmény 107 fős létszámából 79 tanuló lépett színpadra.

Az osztályfőnökök és szakkörvezetők a produkciók betanításában vettek részt, a képzőművész szakkör kiállítást szervezett, a főzőklub tagjai és a szülők süteményekkel készültek.

Az 1. osztályosok verses-dalos műsorukkal a közelgő húsvéti ünnepeket köszöntötték. A 2. osztályosok Zelk Zoltán A legokosabb nyúl című meséjét dramatizálták. A harmadikosok Lúdas Matyi történetét elevenítették fel, az irodalmi színpad pedig Baranyi Ferenc A lónak vélt menyasszony című vásári komédiáját mutatta be. A negyedikesek zenés népi játékkal búcsúztatták a telet, a hetedikesek Gyimóthy Gábor és Lackfi János verseit szavalták. A műsor fináléjában az Alma együttes zenéjére készült koreográfiát mutatták be a felsősökkel kiegészült ötödikesek.

Az iskola az oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek szervezésére. A nevelőtestület felvállalja a tehetséggondozás feladatát. Elvük, hogy minden gyerek tehetséges valamiben. Lehet, hogy valaki a délelőtti tanulásban kevésbé sikeres, ám más területen kimagaslóan teljesít. Az iskola egyik feladata, hogy segítse megtalálni a gyerekeknél azt a területet, amelyben ügyesek, ami sikerhez, örömhöz juttatja őket, s a faluközösség elismerését váltja ki.

https://www.vaol.hu/civil/gercei-iskolasok-nagy-napja-2282653/

DSC_0499

CSC_0502

DSC_0495

DSC_0493

DSC_0475

DSC_0467

DSC_0480

 

Víz világnapja

Március 22-én, a víz világnapján kékbe öltözött az iskola. A gyerekek feldíszítették osztályukat, ötletes dekorációkat készítettek, sokan a versenykiírásnak megfelelően kék felsőben érkeztek.

 

2018.03.22.VÍZvilágnap

Hit -és erkölcstan oktatás a 2018/19. tanévben

2018. március 12-án összevont szülői értekezleten tájékoztatást kaptak a szülők a 2018/19. tanévi hit-és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatban.

A 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 182./A§ (3)  alapján a következő tájékoztatást adom:

 

 

 

A 2018/19-os tanévben intézményünkben hit – és erkölcstanoktatást vállaló egyházak:

 

egyház jogi személy

az egyház jogi személy képviselőjének neve

az egyház jogi személy képviselőjének címe

Magyar Katolikus Egyház Balasi István 9672 GérceKossuth utca 235.
Magyarországi Evangélikus Egyház Kendeh-Kirchknopf László 9555  Kissomlyó
Kossuth Lajos u. 94.

 

Gérce, 2018. március 19.

 

                                                                                       Németh Ildikó

                                                                                     intézményvezető

Beiratkozás a 2018/19. tanévre

címer

 

KÖZLEMÉNY

a tanköteles gyermekek 2018/2019-es tanévre

való általános iskolai beíratásáról

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozta meg a 2018/2019-es tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásának időpontját

2018. április 12. (csütörtök) 7.30 – 19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 7.30 – 18.00 óra között.

 

Az Nkt. 45. § (1)-(2) bekezdései értelmében Magyarországon – az Nkt.-ben meghatározottak szerint -minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A Rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése értelmében az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

A Rendelet 22. § (2)-(4) bekezdései előírják, hogy az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója a gyermek felvételéről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli kiskorú tanuló esetén a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

Az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében a nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit írásban közli a tanulóval, a szülővel. Az iskola felvételi kérelmet elutasító döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a tanuló érdekében eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az iskola fenntartójának (Sárvári Tankerületi Központ) kell címezni, és az iskola igazgatójánál kell benyújtani. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében az iskola fenntartója jár el és hoz nyolc napon belül másodfokú döntést.

 

Sárvár, 2018. március 1.

Dr. Galántai György

járási hivatalvezető

Etika, hit-és erkölcstan 2018/19. tanévi oktatásával összefüggő tájékoztató

Tisztelt Szülők!

2018. 03.12-én 16.00-tól összevont szülői értekezletet tartunk a 2018/19. tanévi etika, hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tudnivalókról az alsó tagozatos iskolában.

Az értekezletre meghívót kaptak az iskolában tanító felekezeti hitoktatók és a történelmi egyházak helyi vezetői.

Az intézményvezetői tájékoztató után a szülők feltehetik kérdéseiket az egyházak képviselőinek is.

Németh Ildikó intézményvezető

EFOP pályázat februári programjai

Februárban a pályázatban foglalt ütemterv alapján folytattuk a programok megvalósítását.

Rendszeres feladataink értelmében a szakköri foglalkozásokat heti/kétheti/havi rendszerességgel  megtartottuk.

Az alsós tanulók bábszínházi bérletük keretében a Vitéz László című előadáson vettek részt Szombathelyen, az MMIK-ban. A Mesebolt Bábszínház produkciója nagy tetszést aratott a gyerekek körében.

Február 26-án a kisebb alsósok Szent Márton életéről, a nagyobbak (3-4. osztályosok) az Oszkár és Rózsamami c. interaktív darabot láthatták, amit kézműves foglalkozás követett.

A legtöbb eszköz megrendelése megtörtént, várjuk a kiszállításukat.