Iskolánkról

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján. Remélem, hogy ez a honlap egyszerre két szempontból is érdekes olvasni- és böngésznivalót kínál majd.

Egyfelől bepillantást enged iskolánk életébe: a napi munkába, tevékenységünk főbb területébe, törekvéseinkbe és eredményeinkbe. Másfelől azonban a honlap kapuként is működik, melyen át a kedves látogató további értesülések, információk, háttérismeretek forrásaihoz juthat el.

Iskolánk elsődleges célja a középiskolára való eredményes felkészítés.

 

 

Az iskola fenntartója a Sárvári Tankerületi Központ (kódszámunk: VB1501) beiskolázási körzete Gérce és Vásárosmiske községek.

Tanulólétszámunk alacsony, ebben a tanévben 88 diákot tanítunk 8 évfolyamon, 8 osztályban,  amely kiegészül két napközis és tanulószobai csoport működésével.

Iskolaépületeinket a széttagoltság jellemzi. Az alsó tagozat külön, a volt evangélikus felekezeti iskolaépületben működik. A felső tagozatosok ettől az épülettől kb. 1 km – re lévő épületegyüttesben tanulnak, ami régebben a katolikus iskola épülete volt. Rendelkezünk egy tornaszobával is, amely egy harmadik épületben működik. Az iskolaépületek mellett játszóudvar, a felső tagozatos udvaron sportpálya található. Szertáraink, könyvtárunk, természettudományi szaktantermünk, számítógép termünk is van.

A tantermek berendezése rendezett, de folyamatos fejújításra szorul. Szemléltetőeszköz ellátottságunk az informatika területén is megfelelő, minden  tantermünkbe került interaktív tábla. Az intézmény internet lefedettsége megoldott. Az épületek mikrohullámú csatlakoztatása megtörtént.

A nevelőtestület 14 fős, néhányuk két-vagy több diplomás, 3 fő pedagógus szakvizsgával rendelkezik, 3 főnek egyetemi végzettsége van.
Szakos ellátottságunk teljes, a tankerület más iskoláinak pedagógusai áttanítással látják el felső tagozat biológia és a földrajz tantárgy oktatását. A gyógypedagógiai munkát utazó pedagógus látja el, az SNI diákjaink logopédiai ellátása is megoldott.

Az iskolában az év eleji nevelőtestületi értekezleten elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján tanítunk.

Tanulóink szülei itt a faluban vagy a közeli városban vállalnak munkát. A bejáró munkások általában több műszakban kénytelenek dolgozni. A szülők általában szak – és betanított munkásként dogoznak. A hozzánk járó gyermekek szüleinek jövedelme alacsony illetve átlagos. A munkalehetőségek miatt a szülők között sok a munkanélküli.

Tanítványaink harmada valamilyen szempontból veszélyeztetett. Gyermekvédelmi kedvezményre a tanulók 18 %-a jogosult. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma meghaladja a  5 %-ot.
A sajátos nevelési igényű tanulóink száma stagnál. Jelenleg tanulóink 13  %-ának van érvényes, szakértői bizottság által kiállított SNI-s szakvéleménye.
A magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók aránya a tanulóközösség több mint 9 %-át teszi ki.

Mindebből következik, hogy az iskolának meghatározó szerepe van a faluban, nemcsak a tudás közvetítésében, a nevelésben, hanem a szabadidő megszervezésében, a délutáni tanulás segítésében.
A kiscsoportos oktatás lehetőséget teremt a hátrányok csökkentésére.

Tehetséggondozó munkánk a kiscsoport és az alacsony létszám lehetőségeit kihasználva eredményes. Évtizedes hagyományok alapján különösen a földrajz tehetséggondozásban értünk el megyei, sőt országos helyezéseket, de büszkélkedhettünk a korábbi években kémia, történelem, matematika tantárgyi eredményekkel is.

Délutáni elfoglaltságként az iskola szakkörökön való részvétel lehetőségét kínálja. Az alsó tagozatosok a tömegsporton kívül, angol nyelvi és informatika szakkörön vehetnek részt, a felsősök matematika, rajz és angol nyelvi szakkörre járhatnak.

Az egyéni foglalkozásokon felzárkóztatás, tehetséggondozás és fejlesztés folyik.

Az iskola diákönkormányzata a diákok érdekvédelmi tevékenységén kívül a szabadidő szervezésében, a helyes szabadidős szokások kialakításában vállal fontos szerepet.

Iskolai alapítványunk, a GIDA (Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvány) a cél szerinti tevékenységek között hangsúlyosan az iskolai programok költségeinek kifizetésében, az iskola felszereltségének javításában nyújt anyagi segítséget.

Kedves Látogató!

Ha iskolánk felkeltette érdeklődését, örömmel várjuk az intézményben. Jöjjön el, nézzen körül nálunk! Készségesen nyújtunk személyesen is felvilágosítást a nálunk folyó munkáról.