Iskolánkról

Az iskola fenntartója a Sárvári Tankerületi Központ (kódszámunk: VB1501) beiskolázási körzete Gérce és Vásárosmiske községek.

Tanulólétszámunk alacsony, ebben a tanévben 102 diákot tanítunk 8 évfolyamon, 8 osztályban,  amely kiegészül két napközis és tanulószobai csoport működésével.

Iskolaépületeinket a széttagoltság jellemzi. Az alsó tagozat külön, a volt evangélikus felekezeti iskolaépületben működik. A felső tagozatosok ettől az épülettől kb. 1 km – re lévő épületegyüttesben tanulnak, ami régebben a katolikus iskola épülete volt. Rendelkezünk egy tornaszobával is, amely egy harmadik épületben működik. Az iskolaépületek mellett játszóudvar, a felső tagozatos udvaron sportpálya található. Szertáraink, könyvtárunk, természettudományi szaktantermünk, számítógép termünk is van.

A tantermek berendezése rendezett, de folyamatos fejújításra szorul. Szemléltetőeszköz ellátottságunk az informatika területén is megfelelő, ám csupán három terembe/szaktanterembe került interaktív tábla. Az intézmény internet lefedettsége kábellel megoldott, (a wifi hálózat természettudományi szaktanterembe gyakran nem ér föl), az alsó tagozat nevelői szobája és tantermei vezetékes  internet kapcsolattal rendelkeznek. Az épületek mikrohullámú csatlakoztatása megtörtént.

A nevelőtestület 14 fős, néhányuk két-vagy több diplomás, 3 fő pedagógus szakvizsgával rendelkezik, 4 főnek egyetemi végzettsége van.
Szakos ellátottságunk teljes, a tankerület más iskoláinak pedagógusai áttanítással látják el felső tagozat kémia  és az ének-zene oktatását. A gyógypedagógiai munkát szintén áttanító pedagógus látja el.

Az iskolában az év eleji nevelőtestületi értekezleten elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján tanítunk.

Tanulóink szülei itt a faluban vagy a közeli városban vállalnak munkát. A bejáró munkások általában több műszakban kénytelenek dolgozni. A szülők általában szak – és betanított munkásként dogoznak. A hozzánk járó gyermekek szüleinek jövedelme alacsony illetve átlagos. A munkalehetőségek miatt a szülők között sok a munkanélküli.

Tanítványaink fele valamilyen szempontból veszélyeztetett. Gyermekvédelmi kedvezményre a tanulók csaknem 30%-a jogosult. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma is meghaladja a 20%-ot.
A sajátos nevelési igényű tanulóink száma stagnál, bár a gyereklétszám csökkenése miatt arányuk az összlétszámhoz képest emelkedik. Jelenleg tanulóink 15 %-ának van érvényes, szakértői bizottság által kiállított SNI-s szakvéleménye.
A magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók aránya a tanulóközösség több mint 20%-át teszi ki.

Mindebből következik, hogy az iskolának meghatározó szerepe van a faluban, nemcsak a tudás közvetítésében, a nevelésben, hanem a szabadidő megszervezésében, a délutáni tanulás segítésében.
A kiscsoportos oktatás lehetőséget teremt a hátrányok csökkentésére.

Tehetséggondozó munkánk a kiscsoport és az alacsony létszám lehetőségeit kihasználva eredményes. Évtizedes hagyományok alapján különösen a földrajz tehetséggondozásban értünk el megyei, sőt országos helyezéseket, de büszkélkedhettünk a korábbi években kémia, történelem, matematika tantárgyi eredményekkel is.

Délutáni elfoglaltságként az iskola szakkörökön való részvétel lehetőségét kínálja. Az alsó tagozatosok a tömegsporton kívül, néptánc szakkörön és kézműves foglalkozáson vehetnek részt, a felsősök matematika, rajz és informatika szakkörre járhatnak.

Az egyéni foglalkozásokon felzárkóztatás, tehetséggondozás és fejlesztés folyik.

Az iskola diákönkormányzata a diákok érdekvédelmi tevékenységén kívül a szabadidő szervezésében, a helyes szabadidős szokások kialakításában vállal fontos szerepet.

Iskolai alapítványunk, a GIDA (Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvány) a cél szerinti tevékenységek között hangsúlyosan az iskolai programok költségeinek kifizetésében, az iskola felszereltségének javításában nyújt anyagi segítséget.

2017 novemberétől konzorciumban a Sárvári Tankerületi Központtal iskolánk pályázatot nyert. „Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” – „Központban az iskola Gércén”.

Részletek megtekinthetők itt:

https://kk.gov.hu/efop-1-3-9-17-2017-00024